WYSIWYG Web Builder 12.4.0 [Full] ถาวร ทำเว็บไซต์สำเร็จรูป

WYSIWYG Web Builder full crack ถาวร

โหลด WYSIWYG Web Builder 2020 ตัวเต็ม เวอร์ชั่นล่าสุด 8 MB |

WYSIWYG Web Builder เป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งโปรแกรมมีรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปมาให้เลือกใช้มากมาย มีวิธีการใช้งานที่ง่าย สามารถใช้วิธีลากและวาง สนับสนุนการวางรูปภาพแทรกตาราง วีดีโอคลิป สร้างฟอร์ม ต่างๆ และส่วนประกอบอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ โปรแกรม WYSIWYG Web Builder ยังรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบภาษาของการทำเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโค้ดก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปรับแต่งรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น นับเป็นโปรแกรมออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสวยงามและรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้พื้นฐานด้านการทำเว็บไซต์ และผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็ตาม

Features of WYSIWYG Web Builder 12

• Visually design your website (What-You-See-Is-What-You-Get).
• No HTML knowledge required! Just drag & drop objects to the page!
• Outputs standard HTML4, HTML5, XHTML, CSS3, PHP.
• Template support (100+).
• HTML5 Audio/Video, YouTube, Flash Video and more!
• Slidehows, photo galleries, rollover images, rollover text.
• Navigation bars, Menu bar and many other navigation options.

ระบบปฏิบัติการ : Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
System type : x86 / x64
ขนาด : 8 MB
นามสกุลไฟล์ : rar
Update : 4/2/2018
Version : 12.4.0
Activator : Keygen
วิธีติดตั้ง : อยู่ในไฟล์ “วิธีติดตั้ง.txt”
อัพโหลดโดย : Admin-aXeload

ดาวน์โหลด